SBOROVNA – KLÍČ K INDIVIDUALIZACI

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách něměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“ Jan Ámos Komenský

Projekt v kostce

Projekt byl zaměřen na přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky a vytvoření metodiky k těmto kurzům. Kurzy pomáhají rozvíjet sociální a komunikační dovednosti, schopnost spolupráce a orientaci v problematice Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu a zaměřují se na praktický způsob hodnocení a předávání klíčových kompetencí žákům. Výstupem projektu bylo vyškolení 360 pedagogů, vytvoření pracovních listů pro účastníky, vydání Metodické příručky a Sborníku dobré praxe.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla modernizace počátečního vzdělávání a to skrze následující cíl: rozvinout a zvýšit kompetence pedagogů v počátečním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, hodnocení a týmové spolupráce.

Výstupy projektu

Pracovní listy pro účastníky

V počátcích projektu jsme pro účely kurzu vytvořili pracovní listy, které byli v tištěné podobě k dispozici všem účastníkům kurzů. Během projektu jsme  pracovní listy na základě zpětné vazby účastníků  dále doplňovali a upravovali

Upravené pracovní listy (handouty) jsou nyní k dispozici v dolní části sekce projekty.

Metodická příručka: Škola zážitkem aneb Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Vytvořili jsme a vydali příručku Škola zážitkem, která obsahuje praktické návody, popsané programové náměty, hry, cvičení, modelové situace, metodické poznámky a ukázky vzorových hodin. Tato metodická příručka  slouží jako kuchařka k přípravě a vedení praktických cvičení se žáky a studenty ve vyučování.

Obsah metodické příručky:

  • základy zážitkové pedagogiky
  • klíčové kompetence v kostce
  • hodnocení
  • inspiromat aktivit do školní třídy s metodickými poznámkami, příklady dobré praxe, ukázkové hodiny

Publikace Škola zážitkem byla na konci projektu rozeslána na všechny školy ze středočeského kraje. Ke stažení dostupná v dolní části sekci projekty.

Další výstupy projektu:

  • 21 kurzů sborovna (původně plánováno 15)
  • 19 facilitačních workshopů (plánováno 15)
  • 788 pedagogů se zúčastnilo kurzů a následných workshopů  (plánováno 360)

Donor

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu v ČR a ze státního rozpočtu.