PRÁZDNINOVKA BUDUJE SÍŤ PODPOROVATELŮ

Rozvíjíme Prázdninovku. S odvahou.

Projekt v kostce

Zaměříme se na zvýšení kapacity Prázdninové školy Lipnice v oblasti komunikace a práce s podporovateli. Lépe poznáme naše cílové skupiny a vytvoříme systematický přístup k našim podporovatelům, vč. vytvoření fundraisingové strategie. Naučíme se, jak měřit a komunikovat dopad naší činnosti. Vytvoříme profesionální komunikační strategii, díky které budeme lépe oslovovat stávající i nové podporovatele Prázdninovky.

V souladu se Strategií PŠL 2024 přijatou v listopadu 2018, která popisuje naše strategické cíle pro období 2019-2024, rozvíjí tento projekt důležité oblasti v ní obsažené. Strategie definuje tyto prioritní témata: 1) rozvoj členské základny, 2) stabilní finance, 3) plynulé procesní fungování organizace, 4) externí komunikace a PR a 5) rozvoj metody zážitkové pedagogiky. Projekt tak přímo přispívá k naplnění priorit Prázdninové školy Lipnice, především v oblasti “externí komunikace a PR” a díky fundraisingovému prvku také v oblasti “stabilní finance”. Analýza podporovatelů, mezi které počítáme rovněž aktivní dobrovolníky, přispěje také k prioritě “rozvoj členské základny”.

Name of the project 

Prázdninovka focuses on constituency building

Abstract

The aim of the project is PŠL’s capacity building in communication and systematic supporters’ engagement. This willbe achieved via better understanding of target groups and via systematic approach to activating supporters, incl.creation of fundraising strategy. We will also introduce impact measurement and enhanced impact communication. Toapproach both existing and new supporters we will develop a professional communication strategy resulting inimplementation of new communication approaches, increased know-how and establishment of processes andstructures to be self-financing in longterm.

Cíle projektu

  • Minimálně u třetiny vzdělávacích produktů měříme dopad a výsledky využíváme v koncepci práce s podporovateli a v komunikační strategii.
  • Máme definované cílové skupiny a podporovatele a roztřídili jsme je dle úrovně zapojení. Pro jednotlivé cílové skupiny máme definovanou chtěnou úroveň zapojení. Víme, jaké potřeby dané cílové skupiny mají v komunikaci a v kontaktu s námi.
  • Na základě znalosti cílových skupin a skupin podporovatelů a chtěné úrovně zapojení máme formulovanou koncepci pro práci s podporovateli, důsledně ji realizujeme a vyhodnocujeme.
  • Máme formulovanou fundraisingovou strategii, jejímž cílem je aktivizovat podporovatele k pravidelnému nebo jednorázovému přispívání na naši činnost/konkrétní společensky přínosné produkty.
  • Máme formulovanou komunikační strategii, kterou důsledně realizujeme a vyhodnocujeme. Při komunikaci s podporovateli využíváme výsledky měření dopadu.

Informační video o projektu

Jak lépe informovat o novém projektu, než videem? 🙂

Donor

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podporaobčanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomocznevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskovéorganizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobrévůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro-motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promo-tes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOsregardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga HavelFoundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants,Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutualcooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor andbeneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor statesNorway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

www.activecitizensfund.cz

slot gacor
slot thailand
https://bridgejunks.com/
slot thailand
https://dramalist.org/